NápovědaArchivní katalog je informační systém, který v první řadě umožňuje uživatelské zpřístupnění archivních pomůcek, prostřednictvím kterých lze zjistit, jaké archiválie jsou svěřeny do péče Archivu hl. města Prahy a zda jsou přístupné k badatelskému studiu. Ve druhé řadě slouží systém ke zpřístupnění digitálních reprodukcí nejžádanějších archiválií a archiválií, jejichž fyzický stav nedovoluje předkládání ve studovně archivu.

 

Jak začít hledat?

Co je archivní fond nebo archivní sbírka?

Co je archivní pomůcka?

Archivní hledání

Rychlé hledání digitálních reprodukcí

Tipy, jak hledat

U archiválie chybí digitální reprodukce, uvedený odkaz nefunguje

Proč jsou na digitálních reprodukcích průsvitky

 

 

Jak začít hledat?

Ač to může znít sebevíc banálně, nejdříve je nutné si přesně definovat předmět studia. Specifikovat, co konkrétně Vás zajímá - jaká lokalita či stavební objekt, jaká rodina, osoba, událost nebo věc v rámci nějakého časového období. Zkrátka o jakou historickou informaci Vám jde, přičemž je nutné přihlédnout k tomu, jaké dokumenty mohly k Vašemu předmětu studia vzniknout (matriční zápisy, kupní smlouvy, fotografie, mapy, úřední evidence apod.), kdo je mohl vytvořit (v archivech se takovému tvůrci dokumentů v podobě úřadu, organizace nebo jednoduše fyzické osoby říká „původce“) a které z nich Vás zajímají. To nelze zjistit jinak, než po seznámení s vydanou literaturou k předmětnému tématu studia. Všechny dostupné informace Vás lépe nasměrují k archivním pramenům, které poptáváte.
Nakonec je vhodné se seznámit se způsobem studia archiválií, zejm. se členěním archiválií do archivních souborů a s vyhledáváním archiválií.
Pro obecnou orientaci v archivním bohatství lze využít Přehledu fondů a sbírek, pro genealogy jsou dostupné základní zdroje studia zde.

 

Co je archivní fond nebo archivní sbírka?

Zjednodušeně lze uvést, že archivní fond je soubor archiválií, který vznikl z dokumentů vytvořených z činnosti jednoho úřadu, organizace, firmy, rodiny nebo jednotlivce. Jde o základní archivní celek, se kterým se v archivu pracuje pohromadě. Společným jmenovatelem všech archiválií, které jsou v jednom fondu uloženy, je původ, neboť archiválie jsou získávány postupně jako části dokumentace stejného původce. V Archivu hl. města Prahy je uloženo více než 2 500 jednotlivých archivních fondů, přičemž nejstarší archivní fondy pocházejí z činnosti pražských cechů a farních úřadů již z 15. a 16. století.
Opakem archivního fondu je archivní sbírka. Tou je soubor archiválií s různým původem (jednotlivé dokumenty pocházejí od různých osob nebo organizací), ale s jedním nebo několika společnými znaky. Archivy vytvářejí archivní sbírky uměle nejčastěji na základě typizované formy archiválií, jež bývá vyjádřena v názvu sbírky (např. sbírka matrik, sbírka fotografií, sbírka starých tisků, sbírka listin). I s archivní sbírkou se v archivu nakládá jako s celkem, který tvoří často badatelsky nejvyužívanější archiválie (např. zmiňované matriky, fotografie, mapy a plány) nebo nejstarší archiválie v archivu vůbec (např. listiny, rukopisy). V Archivu hl. města Prahy se nachází kolem dvou desítek archivních sbírek.
Vyhledávat v archivních fondech a sbírkách lze v rámci archivního hledání.

 

Co je archivní pomůcka?

Definice uvádí, že archivní pomůckou se rozumí informační systém, který se vytváří při archivním zpracování a slouží pro evidenci a orientaci v obsahu a časovém rozsahu archivního fondu, archivní sbírky nebo jejich částí. Prakticky lze vyjádřit archivní pomůcku v podobě publikace, která obsahuje seznam archiválií uložených v archivním fondu nebo sbírce. Tyto archiválie nejdříve archivář identifikuje, rovná je podle správného pořádku, sepisuje a přináší k nim související informace do ucelené badatelské pomůcky. V případě existence archivní pomůcky lze archiválie objednávat a předkládat ve studovně archivu. U každého archivního fondu nebo u archivní sbírky je uvedeno, zda obsahuje nějakou archivní pomůcku. Více v archivním hledání, příp. nejnovější archivní pomůcky jsou k dispozici v přehledu.

 

 

Archivní hledání

 

Záložka Procházet a hledat slouží k procházení všech archiválií podle archivního členění a k vyhledávání konkrétní archiválie. V levé horní části je znázorněn strom, který ukazuje tři větve umožňující různý přístup k archiváliím.

ukázka

 

Větev Fondy zaznamenává všechny archivní fondy a sbírky evidované v archivu. Jde o přehled souborů archiválií obohacený o větší množství informací, než poskytuje systém Archivní fondy a sbírky v České republice. V seznamu lze filtrovat údaje podle čísla listu NAD (Národní archivní dědictví) nebo podle názvu archivního souboru. Dále lze v seznamu listovat prostřednictvím navigace ve střední části nebo vyhledávat pomocí pole a tlačítka Hledej.

ukázka

 

Informace o archivním fondu nebo archivní sbírce jsou souhrnem údajů týkajících se celého archivního souboru včetně informace o přístupnosti a dostupnosti archivní pomůcky. Příp. i o dostupnosti elektronické pomůcky.

ukázka

 

Větev Papírové pomůcky ukazuje archivní pomůcky (nejčastěji inventáře a katalogy), které archiv spravuje a prostřednictvím kterých zpřístupňuje své archiválie. V seznamu lze filtrovat údaje podle evidenčních čísel archivních pomůcek nebo podle jejich názvu. Dále lze v seznamu listovat prostřednictvím navigace ve střední části nebo vyhledávat pomocí pole a tlačítka Hledej.

ukázka

 

Do archivní pomůcky lze nahlédnout ve studovně archivu, nalézt v ní požadovanou archiválií a objednat si ji ke studiu.

ukázka

 

Elektronické pomůcky se od papírových liší tím, že je v systému dostupný jejich obsah, se kterým se lze seznámit bezprostředně bez návštěvy studovny archivu. V seznamu lze filtrovat údaje podle názvu pomůcek. Dále lze v seznamu listovat prostřednictvím navigace ve střední části nebo vyhledávat pomocí pole a tlačítka Hledej.

ukázka

 

V pomůcce je patrné členění archiválií na soubory dokumentů týkajících se jednoho tématu nebo vycházejících ze stejné provenience.

ukázka

 

Na nejnižší úrovni elektronické pomůcky se zobrazuje popis konkrétní archiválie. V případě dostupnosti reprodukce této archiválie je znázorněn náhled reprodukce. V dolní části stránky jsou uvedena rejstříková hesla, která slouží jako odkazy na další záznamy s těmito hesly.

ukázka

 

 

Rychlé hledání digitálních reprodukcí

 

Na záložce Digitalizované jsou uvedeny nejčastěji prohlížené soubory archiválií, které obsahují digitální reprodukce.

ukázka

 

Po výběru jednoho ze souborů (např. Sbírka matrik) se zobrazí všechny digitalizované archiválie s náhledy reprodukcí ve formě mozaiky.

ukázka

 

Pomocí odkazu v pravém horním rohu lze přepnout zobrazení ve formě seznamu, který může být přehlednější při rychlém listování v celém souboru.

ukázka

 

Po výběru konkrétní archiválie se znázorní dostupné informace o archiválii s náhledem její reprodukce.

ukázka

 

Náhled reprodukce slouží jako odkaz ke všem reprodukcím archiválie. V případě většího množství reprodukcí (např. u knih nebo většího množství listů) slouží k orientaci levý postranní pruh s náhledy, v němž lze prostřednictvím navigace listovat po deseti náhledech, nebo pole pro zadání přibližného pořadí reprodukce. Z postranního pruhu nebo z navigace lze pak přímo zobrazovat jednotlivé reprodukce překryté průsvitkou.

ukázka

 

Reprodukci je možné zvětšovat, zmenšovat a posouvat pomocí nástrojů na spodní liště. Zvětšovat lze i prostým klikáním do reprodukce.

ukázka

 

Tipy, jak hledat

  • Do pole s tlačítkem Hledej je při zadání části slova nutné napsat jeho začátek (např. "Masar" při hledání "Masaryk", nikoli "saryk").
  • Operátory AND, OR, NOT ani jiné speciální znaky (?, *, +, -, %, "") nejsou používány.
  • Více slov, příp. začátků slov, lze zadávat odděleně s mezerou (např. Kříženecký Josefov, císař Ferdinand 1648).
  • Pro nalezení určitého slovního spojení je nutné zaškrtnout pole hledat jako frázi (např. I 1227, čp. 92).
  • Výsledky hledání jsou nastaveny na limit 10 000 záznamů. V případě dosažení tohoto čísla u nalezených výsledků je nezbytné podmínky hledání ještě více specifikovat.

 

U archiválie chybí digitální reprodukce, uvedený odkaz nefunguje

Ne všechny archiválie, které jsou uvedeny v Archivním katalogu, mají k dispozici digitální reprodukce (více účel systému), neboť ne všechny archiválie byly digitalizovány. Digitální reprodukce je připojena, pokud je u archiválie znázorněn náhled reprodukce.
Odkaz, který je u archiválie uveden a nese označení permalink, odkazuje přímo na příslušný popis archiválie, který vidíte. Nic jiného se po jeho stisknutí nemá zobrazit (už vůbec ne digitální reprodukce). Permalink umožňuje, abyste si jeho prostřednictvím vytvořili v internetovém prohlížeči záložku na archiválii a měli tak k ní rychlý přístup bez opakovaného vyhledávání.

 

Proč jsou na digitálních reprodukcích průsvitky

Průsvitky s nápisem Archiv hlavního města Prahy www.ahmp.cz jsou vkládány na každou digitální reprodukci za účelem ochrany této reprodukce před neoprávněným použitím (tj. zveřejněním na internetu, v publikaci, na výstavě, ve sdělovacích prostředcích apod.) viz Oznámení badatelům o umístění průsvitek do kopií v Archivním katalogu.